Thailand Smart Education
ศูนย์ข่าว

"ไอซีที"เปิดโปรแกรม"ไทยแลนด์ สมาร์ท เอ็ดดูเคชั่น"

02 กันยายน 2556

วันนี้ (2 ก.ย.) ที่สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีระบบบริการการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาอัจฉริยะ (ไทยแลนด์ สมาร์ท เอ็ดดูเคชั่น แพลตฟอร์ม) กับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ว่า การลงนามครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาไทย ในโครงการคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา

โดยมีเป้าหมายเร่งผลักดันให้เกิดการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ และยกระดับมาตรฐานคุณภาพทางการศึกษาของไทย โดยให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และทีมงานโปรแกรมเมอร์ ร่วมกันพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ "ไทยแลนด์ สมาร์ท เอ็ดดูเคชั่น" เพื่อใช้ทดสอบการทำงานในโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และแพลตฟอร์มมาตรฐานเพื่อให้บริการระบบซอฟต์แวร์ด้านการศึกษา ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.0 ที่สามารถใช้งานได้ทั้งบนอุปกรณ์แท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์พีซี บนแพลตฟอร์มยอดนิยมทั้ง แอนดรอยด์ ไอโอเอส และ วินโดว์

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้วยระบบ อีเลิร์นนิง ที่สามารถส่งความรู้ไปยังผู้เรียนโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการศึกษาได้อย่างกว้างขวาง และถือเป็นการปฏิรูปการศึกษาให้ก้าวไกล รวมทั้งสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอนที่กำลังเปลี่ยนไปในอนาคต

"ถือเป็นการนำร่องที่นำระบบแอพพลิเคชั่นสำหรับการศึกษาบนอุปกรณ์แท็บเล็ตไปขยายผลสู่การปฏิบัติจริง โดยจะครอบคลุมการใช้งาน 4 ฝ่าย คือ นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และโรงเรียน เป็นกลไกการเรียนรู้ให้เป็นแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียนในรูปแบบ ดิจิทัล คลาสรูม และเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่จะเชื่อมโยงการเรียนรู้ทั้งจากโรงเรียนและบ้าน ครูและผู้ปกครองสามารถติดตามพัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียนได้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งนี้ สามารถเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.thailandsmarteducation.com" น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าว

ที่มาเดลินิวส์